سیستم اطفاء حریق Wet

سیستم های تر متداول ترین نوع سیستم اتوماتیک اطفاء حریق می باشند ، در این سیستم آب با فشار مشخصی در شبکه لوله کشی و پشت اسپرینکلر قرار داشته و به محض شکسته شدن حباب یک یا چند اسپرینکلر، به علت افت فشار ، دریچه شیر یکطرفه باز شده و آب با فشار بر روی آتش می پاشد. از قابلیتهای این سیستم سرعت بالا ، قابلیت اطمینان زیاد و عدم تاخیر در عملکرد میباشد. همزمان با عملیات اطفاء حریق، آلارم مکانیکی سیستم فعال شده و امکان ارتباط این سیستم به سیستم اعلام حریق و آلارم الکتریکی نیز وجود دارد.

نحوه عملکرد

  1. در مرحله ۱، اسپرینکلر با توجه به درجه حرارت از پیش تعریف شده ، شکسته و فشار داخل شبکه آب را پایین می آورد.
  2. در مرحله ۲ ، با توجه به افت فشار به وجود آمده در شبکه ، ایستگاه پمپاژ استارت شده تا افت فشار به وجود آمده را جبران نماید. همزمان دهانه شیر اتوماتیک باز شده ( مطابق شکل ) و آب جهت مصرف اسپرینکلر شکسته ، در شبکه جریان پیدا میکند.
  3. در مرحله ۳ ، با باز شدن دهانه شیر اتوماتیک جریان کوچکی برای آلارم مکانیکی و الکتریکی جریان می یابد.
  4. در مرحله ۴ ، وسیله ای به نام RetardChamber وجود دارد. این وسیله جهت جلوگیری از عملکرد اشتباه سیستم آلارم بر اثر نشتی در شبکه تعبیه شده است. عملکرد آن به این شکل است که جریان آب ورودی به داخل این وسیله میبایست تمامی حجم آن را پر نماید تا آلارمهای الکتریکی و مکانیکی سیستم عمل نمایند.
  5. در مرحله ۵، آلارم مکانیکی سیستم قرار دارد که با فشار آب فعال میشود.
  6. در مرحله ۶ ، سوییچ فشار قرار دارد که به شکل نرمال باز میباشد. با ورود فشار آب به داخل این وسیله سوییچ بسته شده و از این طریق میتوان سیستم اعلام حریق را با سیستم اطفاء حریق در ارتباط قرار داد.