اسپرینکلر Masteco

اسپرینکلرهای masteco در مدل های بالا زن و پایین زن و واکنش سریع و استاندارد با درجه حرارت های 79،68،57 و 93 درجه سانتیگراد دارای استاندارد UL امریکا و تاییدیه آتش نشانی تهران میباشد.

اسپرینکلرهای masteco در مدل های بالا زن و پایین زن و واکنش سریع و استاندارد با درجه حرارت های ۷۹،۶۸،۵۷ و ۹۳ درجه سانتیگراد دارای استاندارد UL امریکا و تاییدیه آتش نشانی تهران میباشد.

گواهینامه ها

گواهینامه